کتابخانه مجازی

کتابخانه مجازی

کتابها، مجلات، دی وی دی هایی که اعضای انجمن بین المللی رقص در یونسکو آنها را تالیف یا ویرایش کرده اند.

این فهرست در پورتال انجمن قرار می گیرد و در سطح جهانی به گردش در می آید.

نتیجه این است:  

1-آشنایی بهتر میان اعضای انجمن، از آنجایی آنها موضوعات پژوهشی مورد علاقه و دستاوردهای منتشر نشده یکدیگر را می شناسند.

2- فروش بیشتر، زیرا هیچ ناشری نمی تواند ارتباطی به گستردگی انجمن در جهان رقص داشته باشد.

3-هزینه کمتر، زیرا خوانندگان میتوانند به طور مستقیم کتاب را به نویسنده یا ناشر سفارش بدهند.

4- بازخورد، زیرا مولفان می توانند از نظرات خوانندگانشان مطلع شوند.

5- کسب اعتبار برای انجمن، زیرا مردم تولیدات ذهنی بی شمار اعضای انجمن که شامل بیش از 50 کتاب و بیشتر از 40 مجله است، آگاه می شوند.